Nowa ustawa o odpadach a osady

    Zgodnie z art. 96, ust. 8 nowej ustawy, wytwórca komunalnych osadów ściekowych stosowanych:

           - w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji                       pasz.           

           - do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

           - do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,

    powiadamia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania tych osadów władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane, na co najmniej 7 dni przed ich przekazaniem. Ponadto ust. 9 cytowanego artykułu wskazuje, iż powiadomienie o którym tu mowa dokonywane jest w formie pisemnej i zawiera informacje wskazujące władającego powierzchnią ziemi oraz numery ewidencyjne działek, na których komunalne osady ściekowe mają być stosowane