Opłaty

    Z uwagi na zapisy ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012r., poz. 1342) nie ma już obowiązku wypełniania i składania do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wykazów zawierających informacje i dane, wykorzystane do ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2013 i następne okresy rozliczeniowe.

    Podmioty naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska (za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów), jednocześnie składając marszałkowi województwa „Wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za dany rok kalendarzowy, począwszy od 2013 roku, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

    Wykazy i opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013 rok należy przesłać jedynie marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca 2014 roku. Zwolnienie z wnoszenia opłat rocznych za dany rodzaj korzystania ze środowiska wynosi 800 zł.