transport odpadów - wymagania

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24.01.2018r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07.10.2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016r., poz. 1742)

  Nowy akt prawny wprowadza istotne zmiany w zakresie zasad transportu odpadów prowadzonego we własnym zakresie jak i usługowo.

  Poniżej wyszczególniono podstawowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu określonych wymienionym wyżej rozporządzeniem:

  • odpady niebezpieczne mogą być transportowane jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, jedynie w sposób uniemożliwiający ich kontakt,
  • transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie,
  • transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową,
  • transport odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi,
  • transportowane odpady, w szczególności w pojemnikach lub workach, układa się lub umocowuje w środkach transportu w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu (tej zasady nie stosuje się do odpadów transportowanych luzem lub w cysternach),
  • w przypadku zmiany rodzaju transportowanych odpadów, przed transportem odpadów należy upewnić się, że środki transportu nie zawierają pozostałości po poprzednim transporcie odpadów, chyba że pozostałości po poprzednim transporcie odpadów nie wpłyną na właściwości transportowanych odpadów w sposób powodujący zagrożenie dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi,
  • odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady. Wymagane rodzaje dokumentów potwierdzające rodzaj transportowanych odpadów to:
  • karta przekazania odpadów lub/i
  • faktura sprzedaży odpadów lub/i
  • podstawowa charakterystyka odpadów, o której mowa w ustawie o odpadach lub/i
  • dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, o którym mowa w załączniku IB lub załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz.UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.) lub
  • inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada w/w dokumentów.
   • środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oznacza się tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.
   • jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wymiarach określonych w powyższym punkcie dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości, wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm,
   • w przypadku środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.,
   • oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni,
   • oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.
   • wzór oznakowania środków transportu odpadów określa załącznik nr 1 do opisywanego rozporządzenia,
   • przepisów dotyczących dokumentów potwierdzających rodzaj transportowanych odpadów oraz oznaczania środków transportu nie stosuje się w przypadku
   • nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 66, ust. 4 ustawy z dnia o odpadach.
   • środkiem transportu transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.